אתיקה

אזהרה לחברי י.ה.ת. מטעם וועדת האתיקה

בעקבות פניות על שימוש פוגעני, לא אתי ולא מקצועי באמצעים של התקשורת הדיגיטלית (whatsApp, אימייל, וכו'),

הוועדה הגיעה למסקנה שיש צורך דחוף להזהיר בתוקף משימוש באמצעים הנ"ל בשיח הטיפולי:

אין לשלוח הודעות עם תוכן - מעבר לסידורי הגעה או אי-הגעה.

אם מסיבה כלשהי מגיעה אלינו (מצד מטופל, הוריו או מפנה כלשהו) מסר עם תוכן שאמור להיות חסוי, אנו ממליצות להפנות את הכותב אל המפגש הטיפולי שבו נתייחס ונסביר את הסכנות הטמונות בחשיפה לא מוגנת זו. וכן מיד יש למחוק את ההתכתבות בעלת תוכן חסוי.

 

 מדריך האתיקה

 

פרק א.: מבוא

מדריך האתיקה נועד להנחיל אמות מידה נאותות לעיסוק במקצועות הטיפול ביצירה והבעה בכלל והתנהגות אתית לחברי י.ה.ת בפרט. מדריך האתיקה גם נועד להביא לידיעתם של מוסדות השלטון, של מעסיקים ולידיעת הציבור הרחב, שכל חברי י.ה.ת כפופים לכללי האתיקה האלה.

 

פרק ב.: הגדרת המקצוע

1.       הגדרה

"טיפול ביצירה והבעה" הוא שם כולל לקובץ מקצועות העוסקים בתהליכי יצירה והבעה בתחום האמנויות לשם טיפול בקשיים נפשיים. נכללים בו: טיפול באמנות חזותית, טיפול במוסיקה, טיפול בתנועה ומחול, טיפול בדרמה, פסיכודרמה, ביבליותרפיה. הוא מהווה טיפול רגשי המגייס את כוחן המרפא של האמנויות כדי להגמיש דפוסי הגנה, לטפח כוחות נפשיים ולחזק את כושר ההסתגלות של האדם.

2.       מהות המקצוע

טיפול, אבחון, הדרכה, הנחיה, הפעלה וייעוץ בתחומים של פעילות יוצרת ושל הבעה עצמית, שלא לצורך הפקת תועלת או השגת מטרות אסתטיות. כמו כן, אבחון וטיפול נפשי בבני אדם הלוקים בהפרעות נפשיות, נפשיות-אורגניות, בקשיים רגשיים, התפתחותיים וחברתיים.

 

פרק ג.: הנחיות יסוד

3.       על המטפל ביצירה והבעה לציית לחוקי המדינה הדנים בהכשרה ועיסוק במקצועות הטיפול ביצירה והבעה.

4.       על המטפל ביצירה והבעה לפעול ביושר כלפי מטופלים, מודרכים ועמיתים, כאשר הוא מודע לכישוריו ולמגבלותיו.

5.       על המטפל ביצירה והבעה ולדאוג לקידומו של כל פונה בלי הבדל של גזע, מין, דת, לאום, מוצא, גיל, העדפה מינית, רמת השכלה, מצב משפחתי ומצב כלכלי.

6.       על המטפל ביצירה והבעה להימנע מלנצל לרעה את מעמדו כבעל השפעה על מטופליו ו/או על מודרכיו.

7.       על המטפל ביצירה והבעה להימנע מלעבוד באופן פרטי במשך שלוש שנים מתום לימודיו.

 

פרק ד.: מקצועיות

אתיקה בעידן הדיגיטלי - ראה דגשים של הוועדה בסוף העמוד 

8.       רמה מקצועית

א)      על המטפל ביצירה והבעה לשמור על רמה מקצועית נאותה באופנות הטיפולית, בתחומים הקשורים אליה ובאמנות שבו הוא עוסק.

ב)      על המטפל ביצירה והבעה להתאים את החוזה הטיפולי מתוך הבנה והסכמה הדדית עם מטופליו ולהשתמש בהתערבויות הטיפוליות ההולמות את צורכיהם.

9.       על המטפל ביצירה והבעה להראות יכולת מקצועית נאותה, לתעד ולסכם באופן מקצועי את מהלך הטיפול ביצירה והבעה ולדווח על מצבו של המטופל לפני גורמים משפחתיים, חינוכיים ומקצועיים, כשהוא שומר על זהירות ועל כללי הסודיות המקובלים.

10.   על המטפל ביצירה והבעה להימנע מלטפל בכל אדם שיש עמו קשרים משפחתיים, חברתיים או כלכליים.

11.   על המטפל ביצירה והבעה להימנע מלטפל בתלמידים/סטודנטים/מודרכים של המטפל במשך שנתיים לפחות ממועד הסיום של לימודיהם.

 

12.   טיפול פרטי במסגרת ציבורית

א)      מטפל המועסק במוסד ציבורי לא יעבוד באופן פרטי באותה המסגרת, אלא אם כן קיבל לכך היתר מיוחד מהמוסד המעסיק.

ב)      מקובלת שנה אחת של צינון בין טיפול במסגרת ציבורית לבין המשך טיפול באופן פרטי אצל מטפל המועסק באותה המסגרת, אלא אם נערך הסכם מיוחד המצדיק המשך רציף של הטיפול.

13.   על המטפל ביצירה והבעה להכיר במצבים הדורשים את הפסקת עבודתו או את העברתו של מטופל אל מטפל אחר, כשיש בכך צורך, על רקע של מגבלות אישיות.

14.   על המטפל ביצירה והבעה לדעת לסיים קשר טיפולי במועד מתאים ובאופן הולם ולסייע במעבר למטפל אחר במידת הצורך.

15.   על  המטפל ביצירה והבעה העוסק בהדרכה להימנע מיצירת קשר טיפולי עם מודרכיו.

16.   על המטפל ביצירה והבעה העובד במסגרת פרטית כ-"עצמאי" לקבל אחריות מלאה על שלומם ורווחתם של מטופליו כדלהלן.

א)      על המטפל העובד במסגרת פרטית כ-"עצמאי" להקפיד על קיום קשר מקצועי עם בעלי מקצוע נוספים הקשורים במטופל.

ב)      על המטפל לאבחן, לטפל ולייעץ רק בתחום מומחיותו ובהתאם להכשרתו ולניסיונו.

ג)        על המטפל להיעזר בייעוץ רפואי, פסיכיאטרי, נוירולוגי ו/או פסיכולוגי וכד', במקרים שבהם נדרשים הערכה, אבחון ופיקוח רפואי או פיקוח מקצועי אחר.

ד)      על המטפל ה-"עצמאי" להתמקד בעבודתו בתחום המומחיות שרכש. עליו להימנע מסילוף הסמכתו ו/או לתקן כל תיאור מטעה של הסמכה זו.

ה)      על המטפל ה-"עצמאי" להתאים את חלל העבודה, את המשאבים (כגון כלים, חומרים ואביזרים) ואת אמצעי הטיפול לתחום המומחיות שהוא מציע.

ו)        על המטפל ה-"עצמאי" להגדיר חוזה טיפולי לפני תחילת הטיפול. החוזה הטיפולי יכלול את תנאי הטיפול, האחריות ההדדית, התשלום, לוח הזמנים במפגשים, מידע על החיסיון ועל חובת הדיווח וכד'.

17.   על המטפל ביצירה והבעה העוסק בהוראה ובהדרכה לדאוג להתפתחותם המקצועית של מתמחיו ומודרכיו לאורך זמן ולטפח אותה. עליו לשמש דוגמה אישית בתחומים הבאים: למדנות ומודעות ברמה מקצועית גבוהה, מתן מידע ועדכון מדויק ויסודי, הקפדה על כללי אתיקה ועל התייחסות בין-אישית מכבדת ומכובדת.

18.   על המטפל ביצירה והבעה לנהוג בהגינות ובכבוד עם עמיתים למקצוע ועם אנשי מקצוע אחרים; לשתף פעולה עמם לטובת המטופל ולא להוציא לשון הרע.

19.   מטפל ביצירה והבעה יפרסם את תוארו ואת מעמדו המקצועי על פי הכשרתו המקצועית ועל פי הסמכתו בלבד.

20.   על המטפל ביצירה והבעה לנהוג בצנעה ובענווה כשהוא מציג את יכולתו, את הכשרתו ואת ניסיונו המקצועי.

 

פרק ה.: סודיות

21.   על המטפל ביצירה והבעה להקפיד לשמור על סודיות ועל חיסיון של מטופליו. עליו להקפיד על שמירת הסודיות של התיעוד ושל הסיכומים הכתובים שלו. עליו לנהוג בצנע לגבי חיסיון מודרכיו.

22.   חיסיון תהליכי היצירה והתוצרים

א)      חלה חובת חיסיון על מידע מכל סוג שהוא שיש לו קשר לטיפול ובכלל זה תהליכי היצירה המתפתחים במהלך הטיפול ותוצריהם.

ב)      על המטפל ביצירה והבעה להימנע מלחשוף מידע בלי הסכמה ברורה ובכתב של המטופל, אלא אם יש יסוד סביר להניח שבריאותו וחייו של המטופל או של הזולת נמצאים בסכנה חמורה ומיידית.

23.   על המטפל ביצירה והבעה לפעול בסביבה המגנה על הפרטיות ועל הסודיות של המטופל.

24.   ויתור על סודיות ייעשה רק בתנאים כדלהלן:

א)      מטפל יעשה כל מאמץ כדי לקבל מהמטופל או מהאחראים עליו הסכמה לחשיפה, אם להבטחת רווחתו של המטופל ואם לצורך לימוד, פרסום מקצועי ולמחקר.

ב)      מטפל יחשוף מידע חסוי בתחום האזרחי, הפלילי או המשמעתי כאשר הוא נדרש לכך מתוקף החוק, אך יקפיד לשמור על כללי זהירות נאותים.

ג)        במקרים שקיימת בהם חובת גילוי וחשיפה, כמו בטיפול בקטינים ו/או בפסולי דין, חובה על המטפל לקבל את הסכמת ההורים או האחראים על המטופל, אלא אם כן הוא נדרש על פי דין לנהוג אחרת.

ד)      על המטפל לטשטש את זהות המטופל, לבחור בשם בדוי ולהצהיר על כך, בכל מקרה של הוראה או פרסום במסגרת עבודתו המקצועית.

25.   על מטפל ביצירה והבעה לכבד ולהגן על מידע סודי מכל סוג, מלל ו/או יצירה והבעה, שמועבר אליו ממטופליו וממודרכיו במהלך הטיפול אך גם מחוץ למסגרתו.

 

פרק ו.: קירבה, מיניות, מגע ואינטימיות

26.   במסגרת הטיפול ביצירה והבעה נוצרת קירבה ואינטימיות, פיזית ורגשית, בין המטפל למטופל, בין המטופלים עצמם ובין המטופלים ליצירותיהם. כמו כן, העיסוק ביצירה והבעה באמצעות אמנויות שונות מתקשר במידה רבה ליצריות ולקרבה פיזית.  

27.   על המטפל ביצירה והבעה להיות מודע ולהבחין היטב בין גילויי מיניות, יחסי קירבה ומגע (פיזי ורגשי) התורמים להתפתחות האישית, לתהליך הטיפולי ולקשר עם המטופל ובין ניצול לרעה של יחסי הקרבה והארוטיקה.

28.   התייחסות למיניות:

א)      על המטפל ביצירה והבעה להימנע מליצור קשר מיני מכל סוג שהוא עם מטופל או עם מודרך.

ב)      על המטפל ביצירה והבעה להימנע ממעורבות בפעילות ארוטית כלשהי עם מטופל או עם מודרך.

ג)        על המטפל ביצירה והבעה להימנע מלפשוט בגדים בנוכחות מטופל או מודרך.

ד)      על המטפל ביצירה והבעה להימנע מלהתיר למטופל או למודרך  לפשוט את בגדיו מעבר לנחוץ לקיום הטיפול.

ה)      על המטפל ביצירה והבעה להימנע מליצור קשר מיני עם מטופל במשך לפחות שנתיים מהמועד שבו הסתיים הטיפול בו.

29.   על המטפל ביצירה והבעה לנהוג בזהירות ולמנוע קירבה לא מתאימה שנוצרת בגלל פרשנות מוטעית המעוותת את הצורך בקרבה.

30.   התייחסות למגע (פיזי):

א)      על המטפל ביצירה והבעה להכיר במצבים שבהם נדרשים קירבה ומגע לטובת המטופל, כאשר הם נוצרים בזהירות ותוך שמירה קפדנית על גבולות, ובין מצבים שבהם קירבה ומגע אינם חיוניים.

ב)      בתחומים שהמגע הוא חלק בלתי נפרד מהשפה הטיפולית (כגון בדרמה ובתנועה) על המטפל להביא זאת מראש לידיעת המטופל ולהגדיר את אופי המגע בחוזה הטיפולי.

31.   התייחסות לאינטימיות:

על המטפל ביצירה והבעה להכיר בכוח הבונה של האינטימיות הנוצרת בתהליכי היצירה והבעה ובמהלך הקשר הטיפולי, ובין שימוש לרעה באינטימיות העלול לבלבל ולטשטש את הגבולות.

 

פרק ז.: שימור היצירות ותנאי העבודה

32.   חומרים, תוצרים ויצירות מתעדים את תהליכי הטיפול ביצירה והבעה ומכילים את התכנים והנושאים המרכזיים המעובדים בטיפול ובהם ציורים, פסלים, קלטות, סרטים וכד'.

א)      על המטפל ביצירה והבעה לשמור על תנאי בטיחות ראויים בחדר הטיפול: אוורור מתאים, תאורה מספקת, גישה למים, הגנה מפני רעילות חומרים ומפני סכנה הטמונה בהם או במכשירים המשמשים בטיפול.

ב)      על המטפל ביצירה והבעה להקפיד על נהלים, תנאי תחזוקה ושימור הולמים של המכשור והחומרים המיועדים לשימושו של המטופל. עליו גם להקל על נגישותם ועל הפעלתם.

33.   על המטפל ביצירה והבעה להקפיד להגן, לשמר, להצפין ולאחסן כראוי את כל היצירות הנוצרות במהלך הטיפול. חשיפת התוצרים לפני מטופלים וגורמים אחרים השותפים לחלל הטיפול מותנית בקבלת הסכמה מפורשת מהמטופל או מהאחראים עליו.

34.   אחזקת היצירות

א)      ככלל, כל היצירות והתיעוד של הטיפול שייכים למטופל.

ב)      על המטפל ביצירה והבעה לנסח בתחילת הטיפול חוזה טיפולי ברור, שמגדיר ומבהיר את העיסוק בתהליכי היצירה ואת אופן תיעודם ושימורם.

ג)        על המטפל ביצירה והבעה לנסח בחוזה הטיפולי את האחריות המוטלת עליו לדאוג לשלומן של היצירות ושל תיעוד הטיפול. הוא יכול לנקוט לשם כך באחת משתי הדרכים שלהלן:

1)      למסור למטופל את כל היצירות כבר במהלך הטיפול או מייד עם סיומו. יש להביא לידיעת המטופל שצילומים והעתקים של עבודותיו נשארים ברשות המטפל או ברשות המוסד.

2)      לשמור את היצירות והתיעוד המילולי של הטיפול, ברשותו של המטפל או של המוסד למשך שנים אחדות או עד לגריסתן, בהתאם לדרישות החוק ו/או על פי הסכם מוקדם עם המטופל. בתקופה זו מוטלת על המטפל ועל המוסד החובה להגן על היצירות ועל התיעוד.

35.   ערך אמנותי

א)      על המטפל ביצירה והבעה להימנע מלחשוף יצירות של מטופלים ולהעניק להן  ערך ציבורי או מסחרי.

ב)      ניתן לשקול חשיפה של היצירות לקהל הרחב במקרים חריגים בלבד ובהם: הסברת תחום בריאות הנפש, קידום מעמד המקצוע, גיוס תרומות למוסד טיפולי, פרסום מקצועי וכד'. כל זאת מתוך ראיית טובתו של המטופל בלבד, תוך הקפדה על קבלת הסכמה חתומה בכתב ידו של המטופל ולאחר בירור מדוקדק עמו בעניין המשמעות של הסכמתו.

 

פרק ח.: ההיבט הרב-תרבותי

36.   על המטפל ביצירה והבעה להכיר בקיומם של הבדלים ברקע התרבותי של מטופלים, לקבל בפתיחות הבדלים אלה ולהבין את השלכותיהם על האבחון, על הטיפול ועל תהליכי היצירה.

37.   על המטפל ביצירה והבעה להבין ולפתח מיומנויות טיפוליות המותאמות להיבטים רב-תרבותיים ולשקול את האפשרות שאין הלימה בין גישתו הטיפולית לצרכיו של המטופל.

38.   על המטפל ביצירה והבעה לרכוש ידע והבנה של תרבויות זרות, אמונות ודעות, פולחנים ודתות, ערכים וחוקים, היסטוריה וגיאוגרפיה וסגנונות אמנות שונים.

39.   על המטפל ביצירה והבעה לפתח רגישות ומודעות לדעות קדומות ולאמונות טפלות שלו ושל מטופליו ומודרכיו, שעלולות להשפיע על הקשר הטיפולי, על התהליך הטיפולי ועל היצירות.

40.   על מהטפל ביצירה והבעה להכיר את הייחודיות של תחום האמנות המאפשרת חופש ביטוי והתקשרות אל השורשים, המסורת, העבר וסיפורי החיים כגשר מעל מחסומי שפה ותרבות וכמקור לתקשורת.

 

פרק ט.: מחקר

41.   על המטפל ביצירה והבעה להתעדכן במחקר המקצועי בתחומו ולשקוד על פיתוח כלים לחקירה המקדמת את יכולותיו המקצועיות.

42.   על מטפל ביצירה והבעה העוסק במחקר לשמור על כבוד האדם ולהגן על רווחתה של אוכלוסיית המטופלים-הנחקרים. אין לסכן את המטופלים-הנחקרים לצורך המחקר.

43.   על מטפל ביצירה והבעה העוסק במחקר להכיר ולהתעדכן בעניין חוקים, נהלים ואמות מידה מקצועיים הנהוגים במדינה ובמוסד שהוא משתייך אליהם.

44.   על המטפל-החוקר לגלות אחריות כלפי היבטים אתיים הנכללים בתכנון המחקר. במקרים שיש בהם חשש או ספק לגבי סיכון שהמחקר עלול ליצור, מוטלת חובה להיוועץ במומחים מקצועיים שאינם מעורבים במחקר.

45.   על המטפל-החוקר להביא לידיעת המטופלים-הנחקרים את כל ההיבטים הנגזרים מהשתתפותם במחקר, ובהם סיכונים וסוגיות הקשורות בשמירה על סודיות. מוטלת על המטפל-החוקר חובה לגלות רגישות מיוחדת כלפי אוכלוסיות שהבנתן מוגבלת (עקב קושי שכלי, תקשורתי, פסולי דין, ילדים וכד').

46.   על המטפל-החוקר לכבד את זכותו של המטופל-הנחקר ולאפשר לו להפסיק להשתתף במחקר בכל עת שירצה בכך. אסור למטפל-החוקר לנצל לרעה את מעמדו ולהשפיע על החלטותיו של המטופל-הנחקר.

47.   על המטפל ביצירה והבעה לקבל מהמטופל הסכמה חתומה בכתב ידו המתירה לו להשתמש לצורך מחקר ביצירותיו של המטופל ובמידע אחר שהתקבל במהלך הטיפול בו, כל עוד לא חלפו עשר שנים לפחות ממועד הסיום של הטיפול.

 

פרק י.: פרסום

48.   מטפל ביצירה והבעה רשאי לפרסם את עיסוקו ואת כישוריו בכלי התקשורת כדי לרכוש מטופלים, לאחר שהגיע למעמד המסמיך אותו לעבודה פרטית.

49.   על המטפל ביצירה והבעה להימנע מלפרסם את עיסוקו ואת כישוריו באופן שיש בו כדי להטעות את הציבור ו/או כדי להבטיח ריפוי מלא.

50.   על המטפל ביצירה והבעה להימנע מלפרסם את עיסוקו ואת כישוריו באופן שיש בו כדי לפגוע ביכולתו של מטפל אחר לרכוש מטופלים.

51.   על המטפל ביצירה והבעה לנהוג בצנעה בפרסום עיסוקו וכישוריו ולשמור על גבולות הטעם הטוב.

52.   השלט המותקן בפתח הקליניקה של המטפל ביצירה והבעה יהיה צנוע הן בתוכנו והן בצורתו וקטן ממדים.

 

 

 

קריאה לתשומת ליבם של מטפלים ביצירה והבעה בעידן הדיגיטלי

מטעם ועדת האתיקה  של י.ה.ת.

 

1.      "על המקצועיות" בהסתמך על סעיף  9 – מהתקנון האתי של י.ה.ת.: "על המטפל ביצירה והבעה לשמור על רמה מקצועית נאותה באופנות הטיפול, בתחומים הקשורים אליה ובאמנות שבו הוא עוסק.".

המטפל ביצירה והבעה בעידן הדיגיטלי ישים ליבו לשמירה על רמה מקצועית נאותה באופנויות הטיפול בתחומים הקשורים לאומנות בה הוא עוסק.

 

2.      מטפל ביצירה והבעה העוסק בהוראה והדרכה ומשתמש באמצעים דיגיטליים, ישים לב וידאג להתפתחות המקצועית של תלמידיו ומודרכיו, לעדכן ולהתעדכן באפשרויות הדיגיטליות ובשיח במרחב הדיגיטלי תוך שמירה קפדנית על האתיקה המקצועית.

 

3.      מטפל בהבעה ויצירה ישים ליבו ומודעותו לסכנות הטמונות בשימוש באמצעים הדיגיטליים וינהג במשנה זהירות בשימוש באמצעים אלו.

 

4.      על מנת להגן על המטופלים והמטפלים מומלץ לפנות למומחים בתחום השימוש הדיגיטלי, להתעדכן ולהעזר באפשרויות ההגנה הקיימות במדיה.

 

5.      לתשומת ליבכם מצורפת רשימת מקורות רלוונטית לעבודה טיפולית בעידן הדיגיטלי.

 

6.      נשמח לכל עדכון דעה ומחשבה בנושא בכדי להרחיב ולהעמיק את המדריך האתי"

 

 

 


   ביבליוגרפיה

חזות ת., סיאנו י. (2003). סוגיות אתיות בטיפול באמצעות הבעה ויצירה . מתוך: ג. שפלר, י. אכמון, ג. וייל (עורכים). סוגיות אתיות במקצועות הייעוץ והטיפול הנפשי. ירושלים: הוצאת מאגנס: פרק 24.

כשר א. (2003). אתיקה מקצועית. מתוך: ג. שפלר, י. אכמון, ג. וייל (עורכים). סוגיות אתיות במקצועות הייעוץ והטיפול הנפשי. ירושלים: הוצאת מאגנס: פרק 24.

מדריך האתיקה של י.ה.ת. באתר של י.ה.ת.

סיאנו י. (2012). אתיקה מקצועית בעידן הדיגיטלי: עצות לאנשי המקצוע בתרפיה באמצעות יצירה והבעה. טיפול באמנויות: מחקר ויצירה במעשה הטיפולי: כתב עת. כרך 2, גיליון 2, דצמבר 2012.

http://ajcat.haifa.ac.il/index.php?option=com_content&view=article&id=97&Itemid=24&lang=he

שפלר ג. (2006). עקרונות של אתיקה מקצועית במקצועות הטיפוליים בכלל ובטיפולים באמצעות יצירה והבעה בפרט. טיפול באמצעות אמנויות. כתב העת של י.ה.ת.- האיגוד הישראלי לתרפיה באמצעות הבעה ויצירה – כרך 4 – חוברת מס' 1.

תוספת לקוד האתי של האגודה לטיפול במשפחה (תרומה של גב' תמר קיכלי) כפי שאושרה בהצבעה באסיפה הכללית, 13 לדצמבר 2006.

Carpendale M. (2011). Postcards from Afar: Online Supervision. In: A Traveler’s Guide to Art Therapy Supervision. p.153-155. Trafford publishing.

Campbell P.T. (2011) Computer Supported Art Therapy

http://paulthomascampbell.wordpress.com

Greh, D. (1986). Using Computers in Secondary Art Education. Art Education, 39(6).

 Kapitan L., Editor. (2009) Introduction to the Special Issue on Art Therapy’s Response to Techno-Digital Culture. Art Therapy: Journal of the American Art Therapy AssociationIssue 2, 2009 Special Issue: Special Issue on Art Therapy's Response to Techno-Digital Culture

Malchiodi C. (2010). Are You a Digital Native or Digital Immigrant?www.internationalarttherapy.org/Fusion_best.pdf

Malchiodi C. (2009). Art Therapy Meets Digital and Social Multimedia

Art therapy goes digital in the 21st century… well maybe.

http://www.psychologytoday.com/blog/the-healing-arts/200911/art-therapy-meets-digital-art-and-social-multimedia

Malchiodi C. (2000). Art Therapy & Computer Technology. London: Jessica Kingsley Publishers

Malchiodi C. (2012).The Art Therapy of Pinterest. Pinterest is much more than just a virtual corkboard…

http://www.psychologytoday.com/blog/the-healing-arts/201208/the-art-therapy-pinterest

Malchiodi C.: Pinterest is an online pinboard

 http://pinterest.com/cathymalchiodi/digital-art-therapy-computer-art-therapy/

Poole G. About Digital Art Therapy

http://gingerpoole.com/?page_id=79

Scarton D. (2010) Google and Facebook raise new issues for therapists and their clients.

http://www.washingtonpost.com/wp-dyn/content/article/2010/03/29/AR2010032902942...   8/7/2012

Weiser, J. (2009) on Liz Beck’s Art Therapy Blog,

http://www.lizbeck.net/ideas-resources

Zur O. (2012). Therapeutic Ethics in the Digital Age. Psychotherapy Networker, July/August. Retrieved on July 16, 2012

 http://www.psychotherapynetworker.org/magazine/currentissue/item/1740-therapeutic-ethics-in-the-digital-age

Zur, O. & Zur, A. (2010): Psychology of the Web & Internet Addiction-A GUIDE for parents and other adults who are concerned about how much young people spend on the computer (social networking sites, such as Facebook, instant messaging or online games) or those who want to learn more about Internet Addiction and Internet Gaming Addiction.Online Publication. Retrieved on month/day/year from http://www.zurinstitute.com/internetaddiction.html.

The Center for Digital Storytelling (2012)http://pinterest.com/pin/191614159116865356

 

 

 

 

YAHAT - Israeli Association for Creative & Expressive Therapies

Ethics Guide

 

PART A: Introduction

The Ethics Guide is designed to instill adequate standards for the practice of creative & expressive therapy in general and ethical behavior among YAHAT members in particular. The Ethics Guide is also designed to bring to the attention of government institutions, employers and the general public, that all members of YAHAT are bound to these ethics.

 

PART B: Occupation definition

 1.     Definition

"Creative & Expressive Therapy" is a general name for a set of occupations that deal with processes of creativity & expression in the field of the arts, designed to treat mental and emotional difficulties. It includes: Visual art therapy, music therapy, dance and movement therapy, drama therapy, psychodrama, bibliotherapy. It constitutes an emotional therapy that harnesses the healing powers of the arts to flex patterns of protection, nurture psychic powers and strengthen one's adaptability skills.

 1.     The essence of this occupation

Treatment, diagnosis, training, guidance, and counseling in the fields of creative activity and self-expression, not for benefit or aesthetic goal-achievement. Also, mental diagnosis and treatment of people diagnosed with mental and mental-emotional disorders, and cope with emotional, developmental and social difficulties.

 

PART C: Basic assumptions

 1.     A creative & expressive therapist must obey state laws dealing with training and practice in creative & expressive therapy occupations.

 

 

 

 1.     A creative & expressive therapist must act honestly towards patients, trainees and colleagues, while being aware of his abilities and limitations.
 2.     A creative & expressive therapist must ensure the promotion of each applicant irrespective of his/her race, sex, religion, nationality, origin, age, sexual orientation, level of education, marital status and economic status.
 3.     A creative & expressive therapist must avoid exploiting and abuse its status as a person having influence over his patients and/or students.
 4.     A creative & expressive therapist must avoid working privately for two years after his graduation.

 

PART D: Professionalism

Ethics in the digital age - see highlights of the Commission at the end of the page 

 1.     Professional standards
 2. A) A creative & expressive therapist must maintain sufficient professional standards in terms of therapeutic trends, the areas related with its profession and the art he/she engages in.
 3. B) A creative & expressive therapist must adapt the therapeutic contract out of mutual understanding and agreement with his patients and use therapeutic interventions that match their needs.
 4.     A creative & expressive therapist must exhibit adequate professional capacity, professionally document and summarize the course of creative & expressive treatment and report the patient's condition to familial, educational and professional entities, while maintaining caution and customary confidentiality.
 5. A creative & expressive therapist must avoid dealing with any person having family ties, social or economic ties with him.
 6. A creative & expressive therapist must avoid treating the therapist's pupils/students/trainees at least two years after their graduation.

 

 

 

 

 1. Treatment within a public framework
 2. A) A therapist employed by a public institution shall not work privately within the same setting, unless he has received a special permission to do so from the employing institute.
 3. B) The practice is to wait for a one-year cooling-off period between providing treatment through a public institute and continuing such treatment privately by a therapist who is employed by the same framework, unless a special agreement was made to justify continuous continuation of the treatment.
 4. A creative & expressive therapist must recognize situations that require the termination of his work or the transfer of the patient to another therapist, when necessary, in light of personal limitations.
 5. A creative & expressive therapist must know to end a therapeutic relationship at the appropriate time and in an appropriate manner and assist in the transfer to another therapist if necessary.
 6. A creative & expressive therapist who engages in training must avoid creating therapeutic relationship with his trainees.
 7. A creative & expressive therapist who work privately as a "self-employed" therapist must accept full responsibility for the safety and well-being of his patients as follows:
 8. A) A therapist working privately as a "self-employed" therapist must assure maintaining a professional relationship with other professionals associated with the patient.
 9. B) The therapist must diagnose, treat and advise only in his field of expertise and in accordance with his/her training and experience.
 10. C) The therapist must receive medical, psychiatric, neurological and/or psychological counseling, etc., in cases that call for medical evaluation, diagnosis and supervision or other professional supervision.
 11. D) A "self-employed" therapist must focus in his/her work on his/her own acquired expertise. He/she must not falsify his certification and/or provide any misrepresentation of this certification.
 12. E) A "self-employed" therapist must adapt the work space, resources (such as tools, materials and accessories) and treatment means to the area of ​​expertise that he/she provides.

 

 

 1. F) A "self-employed" therapist must produce a treatment contract prior to commencing the treatment. The treatment contract shall include the treatment terms, mutual responsibility, and payment, meeting schedule, confidentiality information and report duty and so on.
 2. A creative & expressive therapist who engages in teaching and training must assure the professional development of his interns and trainees over time and nurture it. He/she must set a personal example in the following areas: Studiousness and knowledge at high professional standards, providing accurate and thorough information and update, maintaining strict compliance with the ethical code and respectful and dignified interpersonal care. .
 3. A creative & expressive therapist must act fairly and respectfully toward colleagues and other professionals and cooperate with them for the benefit of the patient and never slander.
 4. A creative & expressive therapist must publish his/her professional title and status in accordance with his/her professional training and that alone.
 5. A creative & expressive therapist must act modestly and humbly while presenting his skills, training and professional experience.

 

PART E: Confidentiality

 1. A creative & expressive therapist must make sure to maintain the secrecy and confidentiality of his patients. He must make sure to maintain the confidentiality of his records and written summaries. He must behave modestly with respect to the confidentiality of his trainees.
 2. Confidentiality of the creative processes and their products
 3. A) It is mandatory to maintain the confidentiality of any information of any kind related with the treatment, including the developed creative processes and their products during treatment.
 4. B) A creative & expressive therapist must avoid disclosing any information without a written explicit consent of the patient, unless there is reasonable cause to believe that the health and life of the patient or of others are in essential and immediate danger.
 5. A creative & expressive therapist must operate in an environment that protects the privacy and confidentiality of the patient.

 

 

 1. Waiver of confidentiality is to be awarded only under the following conditions:
 2. A) A therapist will make every effort to obtain a disclosure agreement from the patient or from those responsible for the patient, whether in favor of protecting the welfare of the patient or for the purpose of study, research and professional publication.
 3. B) A therapist shall reveal confidential information in the civil, criminal or disciplinary area when he's so required by law, but shall ensure to maintain proper caution.
 4. C) In cases where disclosure and exposure are necessary, such as with respect to treatment of minors and/or the legally incompetent, the therapist must obtain the consent of the parents of, or of those responsible for, the patient, unless it is required by law to act otherwise.
 5. D) A therapist must obscure the identity of the patient, choose an alias and declare that, in any case of teaching or publication in the course of his professional work.
 6. A creative & expressive therapist must respect and protect confidential information of any type, in text and/or in oral, passed to him by his patients and trainees during treatment, but also outside the treatment.

 

Part F: Intimacy, sexuality, and physical contact

 1. Creative & Expressive Therapy treatment demands closeness and intimacy, both physical and emotional, between the patient and the therapist, between the patients themselves and between patients and their creations. In addition, engaging in creative & expressive is closely related with physical intimacy and passion.  
 2. A creative & expressive therapist must be aware and carefully distinguish between expressions of sexuality, intimacy and contact relations, (both physical and emotional) that contribute to personal development, to the therapeutic process and to the relationship with the patient, and between abuse of such intimate and erotic relationships.
 3. Reference to sexuality:
 4. A) A creative & expressive therapist must refrain from establishing a sexual relationship of any kind with a patient or a trainee.

 

 

 1. B) A creative & expressive therapist must refrain from taking part in any sexual activity of any kind with a patient or a trainee.
 2. C) A creative & expressive therapist must avoid from undressing in the presence of a patient or a trainee.
 3. D) A creative & expressive therapist must avoid from allowing a patient or a trainee to take off his clothes beyond what is necessary for the treatment.
 4. E) A creative & expressive therapist must refrain from establishing a sexual relationship with a patient for at least two years after the termination of the treatment.
 5. A creative & expressive therapist must exercise caution and avoid unsuitable closeness which might be created due to incorrect interpretation that distorts the need for closeness.
 6. Reference to (physical) contact:
 7. A) A creative & expressive therapist must detect between situations where closeness and contact are required for the benefit of the patient, and formed with care and strict red lines, and situations in which closeness and contact are not essential.
 8. B) In areas where physical contact is an integral part of the therapy language (such as drama and movement) the therapist must accordingly inform the patient in advance and determine the nature of the contact in the treatment contract.
 9. Reference to intimacy:

A creative & expressive therapist must be aware of the constructive power of the intimacy formed through the creative & expressive processes and during the therapeutic relationship, and the abuse of such intimacy that might confuse and blur the boundaries.

 

PART G: Preserving the works and working conditions

 1. Materials, products and work documents of the creative & expressive work processes and contain the contents and main issues processed through the treatment, such as paintings, sculptures, audio recordings, videos, movies and so on.
 2. A) A creative & expressive therapist must maintain proper safety conditions in the treatment room: adequate ventilation, adequate lighting, access to water,

 

protection against toxic substances and the danger related with them or the devices used in the treatment.

 1. B) A creative & expressive therapist must carefully follow procedures and adequate maintenance and preservation requirements with respect to the equipment and materials purposed for use by the patient. He must also facilitate their accessibility and operation.
 2. A creative & expressive therapist must make sure to properly protect, maintain, encrypt and store all the works produced during treatment. Exposing the products before patients and others who share the treatment space is subject to an explicit consent from the patient or those in charge of him.
 3. Maintenance of works and products
 4. A) As a rule, all the works and documentation created through the treatment belong to the patient.
 5. B) A creative & expressive therapist must formulate a clear treatment agreement at the beginning of therapy process, which defines and clarifies the engagement in creative processes and their documentation and preservation.
 6. C) A creative & expressive therapist must specify in the treatment agreement the responsibilities assigned to him and mind the integrity of the works and the documentation of the treatment. To achieve that he may choose one of the following options:

1)   Giving the patient all the works already during treatment or immediately after its completion. The patient must be notified that photographs and copies of his works remain in the possession of the therapist or the institution.

2)   Keep the works and textual documentation of the treatment, in the hands of the therapist or the institution for several years or until their shredding, as required by law and/or by a prior agreement with the patient. During this period the therapist and the institution are obligated to protect the works and documentation.

 1. Artistic value
 2. A) A creative & expressive therapist must avoid from exposing the works of patients and from granting them any public or commercial value.
 3. B) It is possible to consider the exposure of the works to the public only in exceptional cases, including: Explaining the mental health field, promoting the status of this profession, fundraising for care institutions, professional advertising and so on. All that solely in view of the good of the patient, while ensuring the

 

obtainment the patient's signed handwritten consent, and after carefully discussing the implications of this consent with the patient.

 

PART H: The multicultural aspects

 1. A creative & expressive therapist must recognize the existence of differences in the cultural background of patients, openly accept these differences and understand their implications in terms of the diagnosis, treatment and the creative processes.
 2. A creative & expressive therapist must understand and develop therapeutic skills adapted to multicultural aspects and consider the possibility that there is no correlation between the therapeutic approach and the patient's needs.
 3. A creative & expressive therapist must acquire knowledge and understanding of foreign cultures, beliefs and opinions, cults and religions, values ​​and rules, history and geography and different art styles.
 4. A creative & expressive therapist must develop sensitivity and awareness to prejudice and superstitions both of himself and among his patients and trainees, which might affect the therapeutic relationship, the therapeutic process and the products.
 5. A creative & expressive therapist must recognize the uniqueness of the art field that allows freedom of expression and attachment to one's roots, traditions, past and life stories as a bridge over the barriers of language and culture and as a source of communication.

 

PART I: Research

 1. A creative & expressive therapist must be updated regarding any current professionals research in his field, and act to develop tools of investigation that promote his professional skills.
 2. A creative & expressive therapist who engages in research must protect the human dignity and well-being of the patients/trainees population. The patients/trainees must not put under any danger for research purposes.
 3. A creative & expressive therapist who engages in research must be familiar and stay up to date with the laws, regulations and professional standards practiced at the country and institution to which he belongs.

 

 

 1. The researcher-therapist must act responsibly toward the ethical aspects included in research design. In cases where there's certain doubts regarding a risk which the research may create, the therapist must consult with professional experts who are not involved in the study.
 2. The researcher-therapist must inform the participating-patients of all the aspects related with their participation in the study, including risks and issues related with maintaining confidentiality. The researcher-therapist must exhibit special sensitivity toward limited-understanding populations (suffering from mental retardation, communicational difficulties, the legally incompetent, children, etc.).
 3. The researcher-therapist must respect the right of the participants and enable them to stop participating in the research at any given time. The researcher-therapist must not abuse his status and influence the decisions of the participating-patients.
 4. A creative & expressive therapist must obtain from the patient a signed written consent that allowing him to use the patient's products in his research and any other information obtained during his treatment, as long as at least ten years have passed since the end of the treatment.

 

PART J: Advertising

 1. A creative & expressive therapist may publish his work and skills in the media to acquire patients, after he reaches a status that qualifies him for private practice.
 2. A creative & expressive therapist must refrain from publishing his work and skills in any manner that could mislead the public and / or promise complete healing.
 3. A creative & expressive therapist must refrain from publishing his work and skills in any manner that could interfere with the ability of any other therapist to acquire patients.
 4. A creative & expressive therapist must behave modestly in the publication of his work and skills and maintain the boundaries of good taste.
 5. The sign installed at the entrance to the clinic of a creative & expressive therapist will be modest both in content and in form, and of small dimensions.

 

 

YAHAT - Israeli Association for Creative & Expressive Therapies

Ethics Guide

 

PART A: Introduction

The Ethics Guide is designed to instill adequate standards for the practice of creative & expressive therapy in general and ethical behavior among YAHAT members in particular. The Ethics Guide is also designed to bring to the attention of government institutions, employers and the general public, that all members of YAHAT are bound to these ethics.

 

PART B: Occupation definition

 1.     Definition

"Creative & Expressive Therapy" is a general name for a set of occupations that deal with processes of creativity & expression in the field of the arts, designed to treat mental and emotional difficulties. It includes: Visual art therapy, music therapy, dance and movement therapy, drama therapy, psychodrama, bibliotherapy. It constitutes an emotional therapy that harnesses the healing powers of the arts to flex patterns of protection, nurture psychic powers and strengthen one's adaptability skills.

 1.     The essence of this occupation

Treatment, diagnosis, training, guidance, and counseling in the fields of creative activity and self-expression, not for benefit or aesthetic goal-achievement. Also, mental diagnosis and treatment of people diagnosed with mental and mental-emotional disorders, and cope with emotional, developmental and social difficulties.

 

PART C: Basic assumptions

 1.     A creative & expressive therapist must obey state laws dealing with training and practice in creative & expressive therapy occupations.

 

 

 

 1.     A creative & expressive therapist must act honestly towards patients, trainees and colleagues, while being aware of his abilities and limitations.
 2.     A creative & expressive therapist must ensure the promotion of each applicant irrespective of his/her race, sex, religion, nationality, origin, age, sexual orientation, level of education, marital status and economic status.
 3.     A creative & expressive therapist must avoid exploiting and abuse its status as a person having influence over his patients and/or students.
 4.     A creative & expressive therapist must avoid working privately for two years after his graduation.

 

PART D: Professionalism

Ethics in the digital age - see highlights of the Commission at the end of the page 

 1.     Professional standards
 2. A) A creative & expressive therapist must maintain sufficient professional standards in terms of therapeutic trends, the areas related with its profession and the art he/she engages in.
 3. B) A creative & expressive therapist must adapt the therapeutic contract out of mutual understanding and agreement with his patients and use therapeutic interventions that match their needs.
 4.     A creative & expressive therapist must exhibit adequate professional capacity, professionally document and summarize the course of creative & expressive treatment and report the patient's condition to familial, educational and professional entities, while maintaining caution and customary confidentiality.
 5. A creative & expressive therapist must avoid dealing with any person having family ties, social or economic ties with him.
 6. A creative & expressive therapist must avoid treating the therapist's pupils/students/trainees at least two years after their graduation.

 

 

 

 

 1. Treatment within a public framework
 2. A) A therapist employed by a public institution shall not work privately within the same setting, unless he has received a special permission to do so from the employing institute.
 3. B) The practice is to wait for a one-year cooling-off period between providing treatment through a public institute and continuing such treatment privately by a therapist who is employed by the same framework, unless a special agreement was made to justify continuous continuation of the treatment.
 4. A creative & expressive therapist must recognize situations that require the termination of his work or the transfer of the patient to another therapist, when necessary, in light of personal limitations.
 5. A creative & expressive therapist must know to end a therapeutic relationship at the appropriate time and in an appropriate manner and assist in the transfer to another therapist if necessary.
 6. A creative & expressive therapist who engages in training must avoid creating therapeutic relationship with his trainees.
 7. A creative & expressive therapist who work privately as a "self-employed" therapist must accept full responsibility for the safety and well-being of his patients as follows:
 8. A) A therapist working privately as a "self-employed" therapist must assure maintaining a professional relationship with other professionals associated with the patient.
 9. B) The therapist must diagnose, treat and advise only in his field of expertise and in accordance with his/her training and experience.
 10. C) The therapist must receive medical, psychiatric, neurological and/or psychological counseling, etc., in cases that call for medical evaluation, diagnosis and supervision or other professional supervision.
 11. D) A "self-employed" therapist must focus in his/her work on his/her own acquired expertise. He/she must not falsify his certification and/or provide any misrepresentation of this certification.
 12. E) A "self-employed" therapist must adapt the work space, resources (such as tools, materials and accessories) and treatment means to the area of ​​expertise that he/she provides.

 

 

 1. F) A "self-employed" therapist must produce a treatment contract prior to commencing the treatment. The treatment contract shall include the treatment terms, mutual responsibility, and payment, meeting schedule, confidentiality information and report duty and so on.
 2. A creative & expressive therapist who engages in teaching and training must assure the professional development of his interns and trainees over time and nurture it. He/she must set a personal example in the following areas: Studiousness and knowledge at high professional standards, providing accurate and thorough information and update, maintaining strict compliance with the ethical code and respectful and dignified interpersonal care. .
 3. A creative & expressive therapist must act fairly and respectfully toward colleagues and other professionals and cooperate with them for the benefit of the patient and never slander.
 4. A creative & expressive therapist must publish his/her professional title and status in accordance with his/her professional training and that alone.
 5. A creative & expressive therapist must act modestly and humbly while presenting his skills, training and professional experience.

 

PART E: Confidentiality

 1. A creative & expressive therapist must make sure to maintain the secrecy and confidentiality of his patients. He must make sure to maintain the confidentiality of his records and written summaries. He must behave modestly with respect to the confidentiality of his trainees.
 2. Confidentiality of the creative processes and their products
 3. A) It is mandatory to maintain the confidentiality of any information of any kind related with the treatment, including the developed creative processes and their products during treatment.
 4. B) A creative & expressive therapist must avoid disclosing any information without a written explicit consent of the patient, unless there is reasonable cause to believe that the health and life of the patient or of others are in essential and immediate danger.
 5. A creative & expressive therapist must operate in an environment that protects the privacy and confidentiality of the patient.

 

 

 1. Waiver of confidentiality is to be awarded only under the following conditions:
 2. A) A therapist will make every effort to obtain a disclosure agreement from the patient or from those responsible for the patient, whether in favor of protecting the welfare of the patient or for the purpose of study, research and professional publication.
 3. B) A therapist shall reveal confidential information in the civil, criminal or disciplinary area when he's so required by law, but shall ensure to maintain proper caution.
 4. C) In cases where disclosure and exposure are necessary, such as with respect to treatment of minors and/or the legally incompetent, the therapist must obtain the consent of the parents of, or of those responsible for, the patient, unless it is required by law to act otherwise.
 5. D) A therapist must obscure the identity of the patient, choose an alias and declare that, in any case of teaching or publication in the course of his professional work.
 6. A creative & expressive therapist must respect and protect confidential information of any type, in text and/or in oral, passed to him by his patients and trainees during treatment, but also outside the treatment.

 

Part F: Intimacy, sexuality, and physical contact

 1. Creative & Expressive Therapy treatment demands closeness and intimacy, both physical and emotional, between the patient and the therapist, between the patients themselves and between patients and their creations. In addition, engaging in creative & expressive is closely related with physical intimacy and passion.  
 2. A creative & expressive therapist must be aware and carefully distinguish between expressions of sexuality, intimacy and contact relations, (both physical and emotional) that contribute to personal development, to the therapeutic process and to the relationship with the patient, and between abuse of such intimate and erotic relationships.
 3. Reference to sexuality:
 4. A) A creative & expressive therapist must refrain from establishing a sexual relationship of any kind with a patient or a trainee.

 

 

 1. B) A creative & expressive therapist must refrain from taking part in any sexual activity of any kind with a patient or a trainee.
 2. C) A creative & expressive therapist must avoid from undressing in the presence of a patient or a trainee.
 3. D) A creative & expressive therapist must avoid from allowing a patient or a trainee to take off his clothes beyond what is necessary for the treatment.
 4. E) A creative & expressive therapist must refrain from establishing a sexual relationship with a patient for at least two years after the termination of the treatment.
 5. A creative & expressive therapist must exercise caution and avoid unsuitable closeness which might be created due to incorrect interpretation that distorts the need for closeness.
 6. Reference to (physical) contact:
 7. A) A creative & expressive therapist must detect between situations where closeness and contact are required for the benefit of the patient, and formed with care and strict red lines, and situations in which closeness and contact are not essential.
 8. B) In areas where physical contact is an integral part of the therapy language (such as drama and movement) the therapist must accordingly inform the patient in advance and determine the nature of the contact in the treatment contract.
 9. Reference to intimacy:

A creative & expressive therapist must be aware of the constructive power of the intimacy formed through the creative & expressive processes and during the therapeutic relationship, and the abuse of such intimacy that might confuse and blur the boundaries.

 

PART G: Preserving the works and working conditions

 1. Materials, products and work documents of the creative & expressive work processes and contain the contents and main issues processed through the treatment, such as paintings, sculptures, audio recordings, videos, movies and so on.
 2. A) A creative & expressive therapist must maintain proper safety conditions in the treatment room: adequate ventilation, adequate lighting, access to water,

 

protection against toxic substances and the danger related with them or the devices used in the treatment.

 1. B) A creative & expressive therapist must carefully follow procedures and adequate maintenance and preservation requirements with respect to the equipment and materials purposed for use by the patient. He must also facilitate their accessibility and operation.
 2. A creative & expressive therapist must make sure to properly protect, maintain, encrypt and store all the works produced during treatment. Exposing the products before patients and others who share the treatment space is subject to an explicit consent from the patient or those in charge of him.
 3. Maintenance of works and products
 4. A) As a rule, all the works and documentation created through the treatment belong to the patient.
 5. B) A creative & expressive therapist must formulate a clear treatment agreement at the beginning of therapy process, which defines and clarifies the engagement in creative processes and their documentation and preservation.
 6. C) A creative & expressive therapist must specify in the treatment agreement the responsibilities assigned to him and mind the integrity of the works and the documentation of the treatment. To achieve that he may choose one of the following options:

1)   Giving the patient all the works already during treatment or immediately after its completion. The patient must be notified that photographs and copies of his works remain in the possession of the therapist or the institution.

2)   Keep the works and textual documentation of the treatment, in the hands of the therapist or the institution for several years or until their shredding, as required by law and/or by a prior agreement with the patient. During this period the therapist and the institution are obligated to protect the works and documentation.

 1. Artistic value
 2. A) A creative & expressive therapist must avoid from exposing the works of patients and from granting them any public or commercial value.
 3. B) It is possible to consider the exposure of the works to the public only in exceptional cases, including: Explaining the mental health field, promoting the status of this profession, fundraising for care institutions, professional advertising and so on. All that solely in view of the good of the patient, while ensuring the

 

obtainment the patient's signed handwritten consent, and after carefully discussing the implications of this consent with the patient.

 

PART H: The multicultural aspects

 1. A creative & expressive therapist must recognize the existence of differences in the cultural background of patients, openly accept these differences and understand their implications in terms of the diagnosis, treatment and the creative processes.
 2. A creative & expressive therapist must understand and develop therapeutic skills adapted to multicultural aspects and consider the possibility that there is no correlation between the therapeutic approach and the patient's needs.
 3. A creative & expressive therapist must acquire knowledge and understanding of foreign cultures, beliefs and opinions, cults and religions, values ​​and rules, history and geography and different art styles.
 4. A creative & expressive therapist must develop sensitivity and awareness to prejudice and superstitions both of himself and among his patients and trainees, which might affect the therapeutic relationship, the therapeutic process and the products.
 5. A creative & expressive therapist must recognize the uniqueness of the art field that allows freedom of expression and attachment to one's roots, traditions, past and life stories as a bridge over the barriers of language and culture and as a source of communication.

 

PART I: Research

 1. A creative & expressive therapist must be updated regarding any current professionals research in his field, and act to develop tools of investigation that promote his professional skills.
 2. A creative & expressive therapist who engages in research must protect the human dignity and well-being of the patients/trainees population. The patients/trainees must not put under any danger for research purposes.
 3. A creative & expressive therapist who engages in research must be familiar and stay up to date with the laws, regulations and professional standards practiced at the country and institution to which he belongs.

 

 

 1. The researcher-therapist must act responsibly toward the ethical aspects included in research design. In cases where there's certain doubts regarding a risk which the research may create, the therapist must consult with professional experts who are not involved in the study.
 2. The researcher-therapist must inform the participating-patients of all the aspects related with their participation in the study, including risks and issues related with maintaining confidentiality. The researcher-therapist must exhibit special sensitivity toward limited-understanding populations (suffering from mental retardation, communicational difficulties, the legally incompetent, children, etc.).
 3. The researcher-therapist must respect the right of the participants and enable them to stop participating in the research at any given time. The researcher-therapist must not abuse his status and influence the decisions of the participating-patients.
 4. A creative & expressive therapist must obtain from the patient a signed written consent that allowing him to use the patient's products in his research and any other information obtained during his treatment, as long as at least ten years have passed since the end of the treatment.

 

PART J: Advertising

 1. A creative & expressive therapist may publish his work and skills in the media to acquire patients, after he reaches a status that qualifies him for private practice.
 2. A creative & expressive therapist must refrain from publishing his work and skills in any manner that could mislead the public and / or promise complete healing.
 3. A creative & expressive therapist must refrain from publishing his work and skills in any manner that could interfere with the ability of any other therapist to acquire patients.
 4. A creative & expressive therapist must behave modestly in the publication of his work and skills and maintain the boundaries of good taste.
 5. The sign installed at the entrance to the clinic of a creative & expressive therapist will be modest both in content and in form, and of small dimensions.