השכלה

אמות המידה ללימודי תואר שני בטיפול באמנויות (בהבעה ויצירה)

 

בשנת 2010 קבעה המועצה להשכלה גבוהה מתווה מחייב ללימודי תואר שני בטיפול באמנויות (בהבעה ויצירה). עיקר המתווה כדלקמן:

תנאי היסוד

 • שם התואר השני הינו "טיפול באמצעות אמנויות", תוך ציון התחום הטיפולי הייחודי (ה- modality).
  המועצה להשכלה גבוהה לא תאשר שם כולל לתואר "טיפול באמצעות אמנויות" ללא ציון תחום פרטני.
 • לתוכנית הלימודים לתואר השני יוכלו להתקבל תלמידים בעלי תואר ראשון בתחום כלשהו, בכפוף לביצוע השלמות בתחום הטיפול ובתחום האמנות הרלוונטית. ההשלמות בתחום הטיפול יבוצעו במסגרת מוסדות להשכלה גבוהה המקיימים לימודים לתואר ראשון בפסיכולוגיה ו/או עבודה סוציאלית ו/או חינוך.
 • מוסדות מוכרים על ידי המועצה להשכלה גבוהה יוכלו לקיים תוכנית הסבה לבעלי תואר ראשון שאינו בתחום הטיפולי או בתחום האמנותי, לקראת לימודים לתואר שני בטיפול באמצעות אמנויות.

תוכנית הסבה זו תהיה כפופה לאישור המועצה להשכלה גבוהה.

לימודי השלמה

 • קורסי השלמה טיפוליים לתלמידים שאינם בעלי תואר ראשון בתחום טיפולי כדלקמן:
 • מבוא לפסיכולוגיה – 2 נ"ז
 • פסיכולוגיה התפתחותית – 4 נ"ז
 • פסיכופתולוגיה – 4 נ"ז
 • תיאוריות אישיות – 2 נ"ז
 • פסיכופיזיולוגיה – 2 נ"ז
 • שיטות מחקר – 2 נ"ז
 • סטטיסטיקה – 2 נ"ז

סה"כ 18 נ"ז (כ- 320 שעות)

כל הקורסים הללו יילמדו במוסד אקדמי בעל היתר/הכרה של המועצה להשכלה גבוהה.
מוסד יהיה רשאי להעניק פטור מקורסי השלמה על סמך לימודים קודמים, תוך בדיקה פרטנית.

 • השלמה לתלמידים שאינם בעלי תואר ראשון בתחום האומנויות כדלקמן:
 • בעל תואר ראשון שאינו בתחום האמנויות חייב לצבור 300 שעות לימוד פורמאליות בתחום האמנות הרלוונטי (היינו שעות לימודים ממוסד אקדמי, או מוסד מקצועי או אומנותי המעניק תעודה).
 • כמו גם, 200 שעות ניסיון בשדה, או הגשת תיק עבודות בתחום האמנות הרלוונטי.

שעות השלמה אלה יהוו תנאי קדם ללימודים לתואר שני בטיפול באמצעות אמנויות. (במידת הצורך יוכל המוסד לאשר כי השעות יושלמו במהלך השנה הראשונה ללימודים)

ציוני הסף

 • ציון הסף לתואר שני הינו 85 במסגרת הלימודים לתואר הראשון. במקרים חריגים תופעל ועדת חריגים של המוסד האקדמי.
 • ציון המינימום למעבר בקורסי השלמה טיפוליים הינו 80.
 • כחלק מהליך הקבלה יתקיים ראיון ו/או מבחן התאמה.

 

הכשרה מעשית

 • 600 שעות הכשרה מעשית במהלך לימודי התואר השני (כחלק בלתי נפרד מהם).
 • אם וכאשר יוסדר העיסוק בטיפול באמנויות בחוק, 960 שעות הכשרה מעשית (סטאז') נוספות בתום לימודי התואר השני (שלא כחלק מהם).

בשנת 2011 קבעה המועצה להשכלה גבוהה כי מוסדות להשכלה גבוהה יוכלו להגיש תוכניות לימודים בתחום הכשרת מטפלים באמצעות אמנויות לתואר שני בסימול כדלקמן:
M.A; M.A.A.T; או M.T.A.T
כל תוכנית שתוגש למועצה להשכלה גבוהה תיבדק בהתאם להחלטותיה הרלוונטיות ולמתווה לתוכניות הלימודים לתואר שני בטיפול באמצעות אמנויות.

בשנת 2012 קבעה המועצה להשכלה גבוהה תוכנית ייעודית לתואר שני בטיפול באמצעות אמנויות למטפלים בפועל (בוגרי תוכניות הכשרה ללימודי תעודה).

תנאי היסוד לפתיחת תוכנית ייעודית למטפלים בפועל

 • על מוסד אקדמי המעוניין לפתוח תוכנית ייעודית לתואר שני בטיפול באמצעות אמנויות להגיש בקשה למועצה להשכלה גבוהה לקבלת אישור לכך. עצם קיומה של תוכנית לימודים מאושרת לתואר שני מלא בטיפול באמצעות אמנויות במוסד המבקש, לא תהווה הרשאה אוטומטית לפתיחת תוכנית ייעודית למטפלים בפועל.
 • שם התואר השני המוענק בתוכנית ייעודית למטפלים בפועל הינו "טיפול באמצעות אמנויות", תוך ציון התחום הטיפולי הייחודי (ה- modality).
 • רק מוסד אקדמי בו מתקיימת תוכנית לימודים מאושרת על ידי המועצה להשכלה גבוהה לתואר שני מלא בטיפול באמצעות אמנויות, רשאי להגיש בקשה לפתיחת תוכנית ייעודית למטפלים בפועל.
 • התוכנית הייעודית תכלול לפחות 50% מהיקף תוכנית הלימודים המאושרת לתואר שני מלא בטיפול באמצעות אמנויות במוסד המבקש.
 • תוכנית הלימודים הייעודית למטפלים בפועל הנה מסלול לימודים לתואר שני ללא תזה.

על המעוניינים בלימודים לתואר שני עם תזה (מחקרי) להשלים מסלול לימודים מאושר לתואר שני מלא בטיפול באמצעות אמנויות ולעמוד בכל דרישות המוסד לשם קבלת תזה.

קהל יעד

 • בוגרי תואר ראשון שהנם בעלי תעודה בטיפול באמנויות ממוסד מוכר על ידי המועצה להשכלה גבוהה (שהיה מוכר בעת קבלת התעודה), משנת 2004 ואילך, ואינם בעלי תואר שני.
 • בעלי תעודה בטיפול באמנויות עד לשנת 2004 אשר אין ברשותם תעודת הכרה במעמד מטעם משרד הבריאות.
 • אם וכאשר יוסדר הטיפול באמנויות בחקיקה, סטודנטים ללימודי תעודה במוסדות המוכרים להשכלה גבוהה (שהחלו את לימודיהם בטרם ההסדרה בחקיקה).

לימודי השלמה

 • לתוכנית הלימודים הייעודית יוכלו להתקבל מועמדים כאמור, בכפוף לביצוע השלמות בתחום הטיפולי. ההשלמות יבוצעו במסגרת מוסד אקדמי המעניק תואר ראשון מוכר על ידי המועצה להשכלה גבוהה בתחום הפסיכולוגיה ו/או עבודה סוציאלית ו/או חינוך.
 • קורסי ההשלמה המפורטים להלן מהווים תנאי קדם ללימודים לתוכנית הייעודית למטפלים בפועל:
 • מבוא לפסיכולוגיה – 2 נ"ז
 • פסיכולוגיה התפתחותית – 4 נ"ז
 • פסיכופתולוגיה – 4 נ"ז
 • תיאוריות אישיות – 2 נ"ז
 • פסיכופיזיולוגיה – 2 נ"ז
 • שיטות מחקר – 2 נ"ז
 • סטטיסטיקה – 2 נ"ז

סה"כ 18 נ"ז (כ- 320 שעות)

 • המוסד המקיים את תוכנית הלימודים הייעודית יהיה רשאי להעניק פטור מקורסי השלמה על סמך לימודים קודמים, תוך בדיקה פרטנית.
 • ציון מינימום למעבר בקורסי השלמה אלה עומד על 80.